لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان آذربایجان شرقی در سال 94:
شغل نگهبان:

آذربایجان شرقی تبریز مراغه ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: