لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان اردبیل در سال 94:


شغل بانکدار:

هشتجین کوثر مشکین شهر اردبیل ۱۴ مرد و زن بانکدار
خلخال ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

اردبیل اردبیل ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: