لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان ایلام در سال 94:


شغل بانکدار:

ایلام ۱۴ مرد و زن بانکدار
ایوان بدره هلیلان آبدانان دره شهر مهران دهلران ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

ایلام ایلام ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: