لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان بوشهر  در سال 94:


شغل بانکدار:

بوشهر بندر بوشهر بندر دیلم بندرگناوه ۱۴ مرد و زن بانکدار
اهرم بندر دلوار بندر ریگ برازجان ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

بوشهر بوشهر کنگان برازجان ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: