لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان خراسان  شمالی، جنوبی و رضوی در سال 94:


شغل بانکدار:

خراسان شمالی بجنورد فاروج آشخانه ۱۴ مرد و زن بانکدار
گرمه جاجرم ۱۴ مرد
خراسان جنوبی بیرجند آرین شهر (قائن) نهبندان ۱۴ مرد و زن بانکدار
قائن طبس عشق آباد ( طبس) دیهوک (طبس) فردوس ۱۴ مرد
خراسان رضوی مشهد قوچان چناران گناباد سرخس ۱۴ مرد و زن بانکدار
کاشمر بردسکن فیض آباد مه ولات فریمان خواف تربت جام ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

خراسان شمالی بجنورد ۱۴ مرد نگهبان
خراسان جنوبی بیرجند ۱۴ مرد نگهبان
خراسان رضوی مشهد تربت حیدریه نیشابور سبزوار ۱۴ مرد نگهبان
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: