لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان خوزستان در سال 94:


شغل بانکدار:

خوزستان دزفول اهواز ایذه ۱۴ مرد و زن بانکدار
شادگان هندیجان هفتگل ماهشهر سوسنگرد ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

خوزستان آبادان بندرماهشهر دزفول اهواز ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: