لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان زنجان در سال 94:


شغل بانکدار:

زنجان زنجان – خرمدره ابهر خدابنده طارم ۱۴ مرد و زن بانکدار
ایجرود هیدج دندی صائین قلعه سلطانیه ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

زنجان زنجان ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: