لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان سمنان در سال 94:


شغل بانکدار:

سمنان شاهرود دامغان سمنان گرمسار ۱۴ مرد و زن بانکدار

شغل نگهبان:

سمنان شاهرود سمنان ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: