لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان قزوین در سال 94:


شغل بانکدار:

قزوین تاکستان بوئین زهرا ابیک ارداق قزوین ۱۴ مرد و زن بانکدار
دانسفهان ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

قزوین قزوین ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: