لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان قم در سال 94:


شغل بانکدار:

قم قم ۱۴ مرد و زن بانکدار

شغل نگهبان:

قم قم ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: