لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان لرستان در سال 94:


شغل بانکدار:

لرستان الیگودرز خرم آباد ۱۴ مرد و زن بانکدار
ازنا الشتر نورآباد دورود بروجرد پلدختر ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

لرستان خرم آباد بروجرد ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: