لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سال 94:


شغل بانکدار:

مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم کیش چابهار ۱۴ مرد و زن بانکدار


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: