لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان هرمزگان در سال 94:


شغل بانکدار:

هرمزگان بندرعباس، بندرسیریک ۱۴ مرد و زن بانکدار
حاجی آباد رودان فین قلعه قاضی تازیان ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

هرمزگان بندرعباس ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: