لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان کرمان در سال 94:


شغل بانکدار:

کرمان بم زرند سیرجان شهربابک جیرفت ۱۴ مرد و زن بانکدار

شغل نگهبان:

کرمان کرمان بم رفسنجان ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: