لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان گلستان در سال 94:شغل نگهبان:

گلستان گرگان گنبد کاووس ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: