سوالات استخدامی دروس تخصصی حسابداری به همراه پاسخنامه - بانک ملت1- کدامیک از اقلام زیر دارایی به حساب نمی آید؟
  
الف)آپارتمان                    ب)موجودی بانک                     ج)بد هکاران              د) بستانکاران

2-موسساتی که خدماتی رابه مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند...................... میگویند. 
الف)موسسات بازرگانی               ب)موسسات تولیدی                 ج)موسسات خدماتی            د)موسسات انتفاعی   منبع:http://kharazmi93.khschool.ir/


3-در معامله اساسی حسابداری چنانچه یکی از اقلام دارائی افزایش یابد در این حالت کدام مورد می تواند صحیح است 
الف)افزایش یکی دیگر اقلام دارائی           ب)افزایش سرمایه                        ج) کاهش سرمایه             د)کاهش بدهی   

4-دریافت 200000ریال پول از بدهکاران  بابت مطالبات باعث: 
الف)  افزایش دارا ئیها                                                             ب)کاهش بدیها می شود     
ج)تغییری در دارائیها نخواهد شد                                           د) افزایش سرمایه خواهد شد   

5-مقداری اثاثه بطور نقد ونسیه خریداری شد ه است عنوان حساب یا حسابهای  بستانکار کدام است: 
الف) اثاثه                    ب) صندوق وبدهکاران                  ج)صندوق وبستانکاران                  د) ب وج   
  
6-وجوهی را که صاحب یک موسسه  به عنوان سرمایه  به حساب جاری بانک واریز میکند. 
الف) دارایی  و  سرمایه را افزایش می دهد                              ب)دارایی و بدهی را افزا یش میدهد 
ج)فقط دارایی را افزایش میدهد                                             د) فقط سرمایه را افزایش میدهد   
  
7-حسابداری  دو بل یا دو طرفه یعنی  هر معامله: 
الف) حداقل بر  دو  حساب اثر میگذارد                                 ب) در دو د فتر ثبت میشود 
ج) در دو طرف یک حساب ثبت  میشود                                 د) دو بار در حسابها ثبت میشود   

8-دفتری که برای تفکیک ومجزا ساختن  حسابهای دفتر کل نگهداری می شودچه نام دارد؟ 
الف) دفتر رو زنامه                         ب)دفترکل                           ج)دفترمعین                   د)دفتر روزنامه فرو ش   

9-کدام گزینه از انواع  تراز آ زمایشی می باشد . 
الف ) تراز آزمایش 2 ستونی                                                   ب) تراز آزمایشی 4 ستونی 
 ج) تراز آزمایشی 6 ستونی                                                        د)  گزینه الف وب صحیح است   

10-کدام گز ینه از د فاتر غیر رسمی است : 
الف : روزنامه                          ب: کل                                  ج:کپیه                              د)معین   

11-کد ام حساب ، حساب مالی دائمی است : 
الف) درآمد خدمات                                ب)هزینه تبلیغات                      ج:برداشت                د)هیچکدام   

12-زمانی که حسابی بسته شود : 
الف ) مانده اش  بدهکار میشود                                  ب)مانده اش بستانکار میشود 
ج) مانده اش صفر است                                             د) به دوره بعد انتقال داده میشود   

13-کدام حساب  زیر در تراز آزمایشی اختتامی وجود نخواهد  داشت: 
الف)بدهکاران                            ب)  برداشت                         ج) بستانکاران                           د)اثاثه   14-برای گشایش حسابهای دارائی در آغاز دوره مالی جدید کدام حساب زیر بستانکار می گردد . 
الف)دارائی                      ب) تراز افتتاحیه                               ج) تراز ا ختتامیه                د)هیچکدام                           

15-به طور معمول اگر شماره حسابی با 2 آغاز شود جزء کدام طبقه از حسابها خواهد بود؟ 
الف: دارایی                               ب) بدهی                               ج) سرمایه                          د) هیچکدام   

16-حسابهای جزء حساب کل بدهکاران در کدام دفتر نگهداری میشود: 
الف) دفتر روزنامه             ب)دفتر کل حسابهای دریافتی                   ج) دفتر معین                    د)دفتر کپیه   

17-اگر 2 یا چند رویداد مالی با یک ثبت دفتر روزنامه نشان داده شود: 
الف)این عمل اشتباه است                                    ب) ثبت ساده صورت  پذیرفته        
 ج) این عمل خلاف قانون است                            د)ثبت مرکب صورت پذیر فته است   

18-جمع مانده های معین بستانکاران باید : 
الف)با مانده حسابهای دارایی برابر باشد                                     ب) با 2 برابر جمع مانده بدهی برابر باشد 
ج) با مانده حساب کل بستانکاران برابر باشد                                 د) با جمع گردش دفاتر  روز نامه  برابر باشد 
  

19-اصلاح حساب پیش دریافت فروش بر بستانکار حساب زیر موثر خواهد  بود 
الف) هزینه                                ب) درآمد                                ج)بدهی                                د)دارائی   

20-حساب پیش پرداخت بیمه در پایان دوره مالی مبلغ 1200 ریال را نشان میدهد چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد از 1/8/69  به مدت  یکسال  باشد برای اصلاح حساب چه حسابی به چه مبلغ باید بدهکا ر گردد: 
الف :هزینه بیمه 500 ریال                                            ب) هزینه بیمه 700 ریال       
ج) پیش پرداخت بیمه 500 ریال                           د)  پیش پرداخت بیمه 700 ریال   

21-برای اصطلاح حساب درآمد ثبت نشده کدام حساب زیر بستانکار میشود. 
الف) درآمد دریافتی                      ب) پیش دریافت درآمد              ج) درآمد                        د) هیچکدام 
  

22-آخرین مرحله چرخه حسابداری در ایران معمولاً عبارت است از 
الف) تهیه صورت مالی          ب) تهیه کاربرگ             ج) بستن حسابهای دائمی          د) تهیه تراز آزمایشی اختتامی  

23-کدام گزینه از ستونهای موجود در فرم کاربرگ میتواند باشد؟ 
الف) تراز آزمایشی                    ب)  اصلاحات                    ج)ترازنامه                           د) همه موارد فوق   

24-کدام گزینه از مراحل چرخه  حسابداری نمی باشد 
الف) جمع آوری اطلاعات مالی                        ب) ثبت معاملات در دفتر روزنامه         
ج)تهیه صورتهای مالی                                     د)تهیه اظهار نامه مالیاتی   

25-با کدا م گزینه معادله زیر را تکمیل می گردد؟  قیمت تمام شده کالای فروش رفته -    ؟     =  سود ناویژه 
الف ) قیمت تمام شده کالای خریداری شده              ب)سود ویژه              ج) فروش                د) هزینه های عملیاتی   
  
26-استهلاک انباشته دارائیها  ثابت به چه عنوان در تراز نامه طبقه بندی میشوند. 
الف) دارائی جاری           ب) دارائی ثابت            ج) به عنوان یک رقم کاهنده در دارائیها            د) دارائی غیر مشهود   

27-تخفیفی را که عمده فروشان وتولید کنندگان معمولاً نسبت به نرخ های اعلام شده در لیستهای قیمت خود به خریداران میدهند  چه نام دارند؟ 
الف )تخفیف تجاری                ب) تخفیف نقدی              ج)تخفیف توافقی                 د)تخفیف به علت عیب ونقص   

28-حساب موجودی کالای اول دوره به چه  حسابی بسته میشود 
الف) ترازنامه                    ب) سر مایه                ج) عملکرد یا خلاصه سود وزیان            د) تراز اختتامیه   
29-با ثبت بدهکار مانده حساب زیر کاهش می یابد 
الف)خرید             ب) هزینه حمل کالای خریداری شده               ج) برداشت           د) تخفیفات نقدی خرید   

30-معنی ن /45 - 5/15 چیست ؟ 
الف )نقد 45 روزه -5 روزه 15%-تخفیف                              ب)نسیه 45 روزه -15روزه 5%- تخفیف 
ج)نقد 45 روزه -15 روزه5% تخفیف                                      د)نسیه 45 روزه -15 روزه 15%- تخفیف   

31-کدام گزینه از روشهای ارزیابی موجودی کالا در پایان دوره می باشد. 
الف ) FIFO            ب)LIFO                           ج)میانگین                     د)همه موارد ذکر شده   

32-در شرایط اقتصادی تورمی ،استفاده از کدام روش ارزیابی موجودی کالا باعث نشان دادن سود ناویژه بیشتری خواهد شد. 
الف) LIFO                   ب) FIFO                   ج)میانگین موزون                          د) شناسایی ویژه   

ا33-گر موجودی کالای پایان دوره پیش از واقع ارزیابی گردد 
الف) سود موسسه کاهش می یابد                               ب) سود موسسه افزایش می یابد 
ج)  جمع دارائیها کاهش می یابد                                   د) هیچکدام   

34-اگر سفته وصولی یکی از مشتریان در سر رسید  نکول شود عناون حساب بدهکار در دفاتر دارنده سفته کدام است 
الف)حساب بدهکاران        ب) صندوق                 ج) اسناد دریافتی             د) اسناد پرداختنی   

35-مانده حساب تنزیل شده در پایان دوره مالی نشانه چیست : 
الف)  نکول اسناد دریافتی              ب) بدهی احتمالی                   ج) اسناد درجریان وصول           د) هیچکدام   

36-سود سفته ای به مبلغ 50000 ریال به مدت 60 روز با نرخ 6% چند ریال است 
الف)10000 ریال               ب)1000 ریال                    ج)500 ریال                         د) 5000 ریال   
  
37-بابت طلب خود سفته ای اخذ نموده ایم چه حسابی بستانکار میگردد 
الف) بدهکاران                ب) بستانکارن                      ج) اسناد دریافتی                   د) اسناد پرداختی   
  
38-در فروشهای نسیه ای که متکی به سندی نیست چه حسابی  بدهکار میشود 
الف)بستانکاران                              ب)بدهکاران                                  ج)اسناد دریافتی                د) صند وق   

39-مطالبات سوخت شده یعنی 
الف )مطالباتی که احتمال سوخت شدن آن وجود دارد   ب)مطالباتی که و صول آنها غیر ممکن تشخیص داده می شود 
ب) مطالباتی که در موعد سررسید وصو ل خو اهند شد              ج) هیچکدام   

40-منظور از ذخیره م . م الوصول چیست ؟ 
الف) ذخیره هزینه های سو خت شده                          ب) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 
ج) هزینه مطالبات سوخت شده                                   د)هیچکدام   

41-برگه ای که توسط بانک به صاحب حساب ارسال شده وافزایش موجود ی حساب بانک را نشان میدهد........................ 
الف) اعلامیه بدهکار بانکی می باشد                                  ب) اعلا میه بستانکار بانکی می باشد 
ج)  صورتحساب بانکی می باشد                                          د) صورت مغایرت بانکی است   

42-نگهداری حساب تنخو اه به چند روش است ؟ 
الف) روش تنخواه گردان ثابت                         ب) روش تنخواه گردان متغیر 
ب) روش تنخواه گردان مشخص                      د) الف وب         

43-کدام فرض حسابداری نمیباشد؟ 
الف) فرض دوره مالی          ب) فرض  شناخت درآمد  به  دقت      ج) فرض تفیک شخصیت         د) فرض تعهدی   

44-کدام گزینه از مفروضات و مفاهیم حسابداری نمی باشد 
الف) فرض تفکیک شخصیت       ب) فرض دوره مالی       ج)  فرض محاسبه سود و زیان         د) فرض تعهدی   

45-در حسابداری معاملات وعملیات مالی رویدادهای دارای اثر مالی برحسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندا زه گیری سنجیده واطلاعات مالی بر حسب پول گزارش میشود این جمله از  فرض مالی استوار ا ست 
الف) فرض دوره مالی             ب) فرض بهای تمام شده              ج) فرض تعهدی                 د)فرض واحداندازاه گیری 
  
  
46-هزینه معوق: 
الف)معمولاً برآوردی میباشد                                             ب) هزینه هائی میباشد که هنوز تحمل نشده اند 
ج) هزینه هائی می باشند که شناخته نشده اند                 د) هیچکدام   

47-کدام گزینه در ارتباط با هزینه های معوق صحیح میباشد 
الف) هزینه های معوق ماهیت بدهکار دارند                           ب) هزینه های معوق به  سود وزیان بسته میشود 
ج) هزینه معوق  به عنوان یک رقم دارائی است  د( هزینه معوق ماهیت بستانکار دارد وبه عنوان یکی ازبدهیهای شناسایی میشود   

48-انتقال ندادن یک طرف ثبت روزنامه به حساب های کل دفتر 
الف) باعث عدم تواز ن تراز آزمایشی میشود                     ب)باعث عدم توازن د فتر روزنامه میشو د 
ج) باعث عدم توازن مانده حساب روزنامه میشود              د) هیچکدام   
  
49-هزینه حمل کالای خرید اری شده در کدام حساب نگهداری میشود؟ 
الف) حساب خرید                     ب) حساب موجو دی کالا                        ج) حساب هزینه حمل کالای خریداری شده 
د) بد هکار حساب خلاصه   سود وزیان   

50-هزینه سفر فروشندگان وهزینه بیمه اداری در موسسات تجاری به ترتیب کدام  هزینه ها میباشد 
الف) خرید- فروش                  ب)فروش –خرید                        ج) فروش –اداری                 د)اداری - فروش  

پاسخنامه 

1- د         11-د              21-ج               31-د                    41- ب 
2-ج         12-ج              22-د                32-ب                   42-د 
3-ب        13-ب              23-د                33-ب                   43-ب 
4-ج         14-ب              24-د                34الف                  44-ج 
5-ج         15-ب              25-ج                35-ب                  45-د 
6-االف     16-ج               26-ج                36-ج                   46-الف 
7-الف      17-د               27-الف             37-الف                 47-د 
8-ج         18-ج               28-ج              38-ب                    48-الف 
9-د         19-ب               29-د              39-ب                    49-ج 
10-د       20-الف             30-ب             40-ب                    50-ج 


منبع: http://kharazmi93.khschool.ir/

برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید:
کلمات کلیدی:

سابداری ویژه آزمون استخدامی بانک ملت+پاسخنامه تشریحی ... ری ویژه آزمون استخدامی بانک ملت+پاسخنامه ... ه سوالات ومی  تخدامی بانک ... اگه امکانش هست سوالات استخدامی های بانک رشته حسابداری رو هم بذارید . متشکرم ..... استخدام سال 94 بانک ملت در 30 استان ملت دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته حسابداری·استخدامی رایگان - استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی. ... استخدام بانک ملت در سال ۹۴ + آمادگی برای آزمو  دانلود رایگان سوالات استخدامی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک ملت ( جدید) ... نمونه سوالات تخخصی و عمومی رایگان حسابداری بانک ملت استخدامی بانک ملت (دانلود رایگان) تعداد کل سوالات ... 3 . ... 100 سوال اقتصاد خرد و کلان به همراه پاسخ  20, 2015 - نمونه سوالات استخدامی بانک ملت (دانلود رای  20, 2015 - نمونه سوالات استخدامی بانک ملت