نمونه سوالات رایگان استخدامی اقتصاد خرد و کلان - بانک ملت


 تابع عرضه ای به صورت Q = 2P است. کشش قیمتی عرضه در قیمت 15 برابر است با: 

      1) صفر 2) یک

     3) 30  4) بی نهایت

پاسخ: گزینه «2»


مبحث: کشش قیمتی عرضه
توضیح: برای حل این سوال، می‌توانیم از یکی از 4 راه حل زیر استفاده کنیم:
راه حل اول (رسم منحنی عرضه): شکل کلی تابع عرضه به صورت Q^S=a+bP است که در آن:
Q^S: مقدار عرضه کالا
a:عرض از مبدأ تابع عرضه 
b: شیب تابع عرضه 
P: قیمت کالا 
با توجه به تابع عرضۀ داده شده در این سوال که به صورت Q^S=2P است، براحتی متوجه می شویم که عرض از مبدأ این تابع، مساوی صفر است (a=0)، یعنی منحنی عرضه حتماً از مبدأ مختصات می گذرد.
یادآوری: هرگاه منحنی عرضه از مبدأ مختصات بگذرد، آنگاه به ازای همۀ قیمتها و مقادیر، کشش قیمتی عرضه برابر با 1 خواهد بود. 
بنابراین نتیجه می گیریم که به ازای قیمت 15 (p=15) هم، کشش قیمتی عرضه مساوی 1 خواهد بود.
نتیجه: در این روش، بدون دانستن قیمت (p=15) هم می توانستیم به جواب برسیم.

منبع سوالات اقتصاد خرد و کلان: حسین خدامی سایت www.iranmodares.com


82- در صورتی که تابع تقاضا به صورت Q=100/2P باشد، کشش قیمتی تقاضا عبارت است از: 
        1) 1 2) 100
       3) 50  4) 2
پاسخ: گزینه «1»

مبحث: کشش قیمتی تقاضا
یادآوری: توابع تقاضایی که به فرم کلی Q=A/P هستند، به توابع تقاضای هذلولی قائم مشهورند و خاصیت مهم آنها این است که: 
به ازای همه قیمتها و مقادیر، کشش قیمتی تقاضای آنها برابر با 1- است و درنتیجه قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای آنها برابر با 1 است، چون: 
هرگاه تابع تقاضا به فرم Q=AP^α باشد، آنگاه توان P (یعنی  α) کشش قیمتی تقاضا را به ما نشان می‌دهد.- در صورتی که تابع تولید به صورت Q=5L0/2 K0/8 باشد با افزایش نسبت یکسان در دو نهاده، تولید .........................
    1) 8/0 برابر می شود. 2) با همان نسبت افزایش می یابد.
   3) 5 برابر می شود. 4) 4 برابر می شود.   
پاسخ: گزینه «2»

مبحث: بازدهی نسبت به مقیاس تولید
یادآوری: 
اگه همۀ عوامل تولید را λ (لاندا) برابر کنیم و 
├ █("الف) تولید هم λ برابر شود ⟸  آنگاه بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است.                                     " @"ب) تولید بیشتر از  λ برابر شود ⟸ آنگاه بازدهی نسبت به مقیاس صعودی (افزایشی، افزاینده) است." @"ج) تولید کمتر از  λ برابر شود  ⟸ آنگاه بازدهی نسبت به مقیاس نزولی (کاهشی، کاهنده) است.      "  )} 
راه حل اول (محاسباتی): در این روش، عوامل تولید (L,k) را در λ  ضرب می کنیم (λ برابر می‌کنیم) تا ببینیم که مقدار تولید، چند λ  برابر می‌شود.84 – اگر قیمت کالای عادی افزایش یابد، به دلیل اثر درآمدی، تقاضا .............................. و به دلیل اثر جانشینی، تقاضا ........................... می یابد.
       1) افزایش – کاهش  2) کاهش – کاهش
      3) کاهش – افزایش 4) افزایش – افزایش
پاسخ: گزینه «2»
مبحث: اثر جانشینی و اثر درآمدی 
یادآوری: اگر قیمت کالای x کاهش یابد، دو اثر خواهد داشت: 
اثر اول (اثر جانشینی): با کاهش قیمت کالای x ، قیمت کالای x در مقایسه با قیمت کالاهای جانشینش ( مثلا: y ) کمتر و ارزانتر می شود و درنتیجه مردم این کالای ارزانتر شده (y) را جانشین کالای دیگر (x) می کنند و بهمین خاطر، تقاضای کالای x افزایش می یابد.

نکته مهم: اثر جانشینی همیشه منفی است، یعنی: 
├ █("همیشه با افزایش قیمت یک کالا تقاضای آن (بدلیل اثر جانشینی) کاهش می‌یابد." @"همیشه با کاهش قیمت یک کالا تقاضای آن (بدلیل اثر جانشینی) افزایش می‌یابد." )} 
خب، پس تا اینجای کار فهمیدیم که گزینه های 3و 4 غلط‌اند و حذف می‌شوند، چون در آنها اشاره شده که بخاطر اثر جانشینی، با افزایش قیمت کالا، مقدار تقاضا افزایش می یابد، در حالیکه در نکتۀ مهم بالا گفتیم که با افزایش قیمت یک کالا، بخاطر اثر جانشینی، تقاضای آن کالا کاهش می یابد.


85 – در صورتی که مصرف یکی از دو کالا مستقل از درآمد باشد، .................................
        1) تقاضا کاملا با کشش خواهد بود
        2) منحنی درآمد مصرف موازی محور عمودی خواهد بود.
        3) منحنی درآمد مصرف موازی محور افقی خواهد بود.
         4) تقاضا کاملا بی کشش خواهد بود.
پاسخ: گزینه «2 و 3»
مبحث: شکل منحنی درآمد مصرف
یادآوری: ├ █("منحنی درآمد مصرف صعودی خواهد بود.         "  ←باشند  عادی x,yا"گر هر دو کالای " @"اگر یکی از کالاها پست باشد ← منحنی درآمد مصرف نزولی خواهد بود.                    " @" خواهد بود.y مستقل از درآمد باشد ← منحنی درآمد مصرف موازی محور xاگر کالای " @" خواهد بود.x مستقل از درآمد باشد ←منحنی درآمد مصرف موازی محور yاگر کالای " )}- پرداخت یارانه در کدام بازار موجب افزایش رفاه جامعه می گردد؟
       1) بازار به طور کلی  2) بازار انحصار کامل فروش
      3) بازار انحار کامل خرید 3) بازار رقابت کامل
پاسخ: گزینۀ «1» 
مبحث: اثر یارانه بر بازارهای انحصاری و رقابتی
توضیح: برای جواب دادن به این سوال، باید تأثیر یارانه را بر رفاه (اضافه رفاه) مصرف کننده در بازارهای مختلف بررسی کنیم. چون با افزایش یا کاهش رفاه (اضافه رفاه) مصرف کننده، قطعاً رفاه (اضافه رفاه) جامعه هم افزایش یا کاهش می یابد.
یادآوری 1: 
اضافه رفاه مصرف کننده (CS): برابر است با مساحت ناحیه زیر منحنی تقاضا و بالای قیمت تعادلی (P ̅).
اضافه رفاه تولید کننده (PS): برابر است با مساحت ناحیه بالای منحنی عرضه و زیر قیمت تعادلی (P ̅).


- بر کدام منحنی، نقاط نشان دهنده تخصیص کارای تولید هستند ؟
      1) منحنی پارتو 2) منحنی امکانات تولید
     3) تابع تولید 4) بازار رقابت کامل
پاسخ: گزینه «2» 
مبحث: منحنی امکانات تولید
یادآوری: منحنی امکانات تولید، مکان هندسی ترکیبات مختلف کالاهاست که با استفاده از عوامل تولید موجود در جامعه قابل تولید هستند.


88 – بازدهی نسبت به مقیاس، برای کدام تابع نزولی است؟
      1) Q=LK 2) Q=√LK
      3) Q=∛LK 4)  Q=LK^(0.2 )
پاسخ: گزینه «3»
مبحث: بازدهی نسبت به مقیاس تولید


89- مازاد مصرف کننده با افزایش قیمت ................
     1) افزایش می یابد.
     2) با افزایش شیب تابع عرضه بیشتر می شود.
    3) تغییر نمی کند.
     4) کاهش می یابد.
پاسخ: گزینه «4»
مبحث: اضافه (مازاد) رفاه مصرف کننده
یادآوری: در پاسخ تشریحی سوال 86 گفتیم که: 
اضافه رفاه مصرف کننده (CS) برابر است با: 
مساحت ناحیه زیر منحنی تقاضا و بالای قیمت تعادلی (P ̅).
خب، در شکل زیر بخوبی می بینیم که با افزایش قیمت از P_1  به  P_2 ، اضافه رفاه مصرف کننده کاهش می‌یابد

90- کاهشی بودن هزینه ثابت متوسط نشان دهنده، ....................
      1) افزایش کارایی نهاده است.
     2) نزولی بودن نرخ نهایی جانشینی فنی نهاده هاست.
     3) سرشکن شدن هزینه ثابت با افزایش بهره وری نهاده است. 
     4) سرشکن شدن هزینه ثابت با افزایش تولید است.
پاسخ: گزینه «4» 
مبحث: هزینه ثابت متوسط (AFC) 
یادآوری: همان که می‌دانید هزینه ثابت متوسط از رابطه  AFC=TFC/Q بدست می‌آید. با توجه به اینکه TFC همیشه ثابت است (یعنی مقدارش با افزایش یا کاهش تولید تغییر نمی‌کند)، پس اگر مقدار تولید (Q) که در مخرج کسر بالا قرار دارد، افزایش یابد، مقدار AFC کاهش می‌یابد. یعنی: 
کاهشی بودن هزینۀ ثابت متوسط (AFC) نشان دهندۀ سرشکن شدن هزینه ثابت (TFC) با افزایش تولید (Q) است.
یادآوری: شکل AFC به صورت هذلولی قائم است که نشان دهندۀ کاهش آن با افزایش تولید (Q) است.


منبع سوالات اقتصاد خرد و کلان: حسین خدامی سایت www.iranmodares.com


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید:


چند نکته در مورد درس اقتصاد خرد و کلان : (منبع : www.management-house.ir حسن فرهاد)


- درس اقتصاد خرد و کلان با توجه به میانگین بالا در کنکور و سادگی نسبی یکی از دروس بسیار مهم در کنکور مدیریت است و برای کسب رتبه زیر 100 درصد بالای 50 لازم وضروری است.

- درس اقتصاد در کنکور ارشد از دو قسمت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تشکیل شده است.

- اقتصاد خرد در سطح مصرف کننده و تولید کننده های خرد و اقتصاد کلان اقتصاد را در سطح  کلان کشوری و مباحثی همچون تولید ناخالص ملی بررسی می کند.

- از میان منابع درس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان کتاب دکتر محسن نظری جزو بهترین منابع است اما با توجه به سبک طرح درس مطالعه 2000 تست اقتصاد دکتر محسن نظری یا حضور در کلاس های اقتصاد توصیه می شود.

- یکی از روش های خوب برای مطالعه درس اقتصاد مطالعه 4 فصل اول خرد و بعد 4 فصل اول کلان و بعد سایر فصول میباشد.

- نکته بعدی اینه که از ابتدا لازم نیست دغدغه تست زدن داشته باشید بلکه فکر کنید قراره امتحان تشریحی دانشگاه بدید! یعنی سوالات کنکور را حل کنید، بله حل کنید آن هم بصورت تشریحی. سعی نکنید اصلا با جزوه های خلاصه پیش برید...درسته ممکنه در کنکور یکی از سال ها، این کار جواب بده ولی هر سال اینطور نیست ! پس اگه خواهان درصد بالای 60 هستید سعی نکنید به راحتی از هیچ مطلبی عبور کنید

- نکته قابل توجه دیگر همگامی و همزمانی مطالعه فصول و تست های هر فصل می باشد و با توجه به زنجیره وار بودن مباحث در اقتصاد می بایستی که هر فصل به طور کامل خوانده تمام مطالب تفهیم شود و هیچ نکته مبهم و گنگی باقی نماند چون بعدا در ادامه مطالب دچار مشکل می شویم.

- در ضمن نکته برداری و خلاصه نویسی نباید فراموش شود . فراموش نکنید که خلاصه نویسی خودتان مهم ترین منبع در آینده برای شما است.

ما دو نوع روش مطالعه معمول داریم:

اول مطالعه سری

و دوم مطالعه شناور

حالا این روش ها چی هستن و چه مزایا و معایبی دارن؟

 اکثر ما عادت به مطالعه سری داریم یعنی اگه کتابی 10 فصل داشته باشه از فصل اول میخونیم تا فصل 10 و بعد دوباره از فصل 1 شروع میکنیم به دوره تا فصل 10

این روش کاملا اشتباه و پر دردسر و کم نتیجه هست...چون مطالب مدام روی هم انباشته میشه و دوباره این انباشتگی ادامه پیدا میکنه ...و فقط شاید سرعت خوندن ما در دوره ها بیشتر بشه ولی کمکی به مرور نمیکنه.

روش دیگه اینه که ما یک مطالعه شناور داشته باشیم :

یعنی اگه کتابی 10 فصل هست و امروز فصل 1 رو خوندیم، این فصل رو باید در فواصل 3 روز 8 روز 13 روز 18 روز و...بعد از روز ابتدایی مطالعه، حتما حتما دوره کنیم تا مطالب مدام در ذهن ما مرور شه و روی هم انباشته نشه منتهاااااااا

این روش باید به خوبی انجام بشه و مدام در سر وقت های مرور (3روز 8 روز 13 روز  و...) تکرار بشه تا نتیجه خودش رو نشون بده و مطالب رو به حافظه بلند مدت منتقل کنه ....البته میتونید برای شروع  در یک تقویم و برای یک درس این برنامه مرور رو پیاده کنید تا روزهای مرور فراموش تون نشه

به خاطر داشته باشید که ضمانت اجرایی این روش پایبندی به دوره کردن مطالب در سر موعد مقرر هست و اکثر کسانیکه این روش مطالعه رو پیاده کردن اما باز دچار فراموشی شدن به خاطر این بوده که،  فواصل مرور رو رعایت نکردن و یا در یک دوره کوتاه این کار رو انجام داده و سپس رها کردن

پس حتما این روش رو تا جای امکان در مطالعه دروس ادامه بدید منتها با نظم کامل.

ساعات مطالعه این درس در هفته

این مطلب بستگی به پایه شما از این درس داره ولی سعی کنید  در ماههای ابتدایی مطالعه حداقل  یک روز در میان و حدودا 3 ساعت رو به این درس اختصاص بدید و در ماههای بعدی که تقریبا چارچوب درس رو درک کردید میتونید با تست مرور کنید و ایراداتون رو رفع کنید ...البته اگر در این درس ضعیف هستید باید ساعات بیشتری رو در این روزها بهش اختصاص بدید چون  در ماهای ابتدایی فرصت برطرف کردن ایرادات اساسی هست و شما زمان لازم رو برای اینکار دارید


در انتها باید بگم نکته اصلی در این درس در مرور مداوم هست و اینکه نباید ساده گرفته بشه و دقیقا جایی که فکر میکنید درس رو کامل بلد شدید ممکنه سوالی طرح بشه که خلاف این امر رو ثابت کنه پس هیچ وقت فکر نکنید کارتون با این درس تموم شده ...البته این به معنی این نیست که اعتماد به نفس تون کم بشه ...ولی باید بدونید که برای زدن درصد بالا برای این درس به دقت بسیار زیادی نیاز دارید که جز با تمرین و مرور امکان پذیر نیست... به هیچ عنوان از نکته یا سوالی در ذهن تون به وجود میاد عبور نکنید و نگذارید سوالی براتون باقی بمونه


منبع : www.management-house.ir حسن فرهاد


کلمات کلیدی:
ی لینک زیر کلیک کنید : نمونه سوال اقتصاد کلان ، نیمسال اول ۹۱-۹۰ حجم : ۱٫۵ مگابایت برچسب‌ها: نمونه سوال پیام نور, نمونه یر است: ... ۱۰۰ سوال اقتصاد خرد و کلان; ۴۵۰ سد سوالات آزمون استخدامی رشته مدیریت. همان گونه که اطلاع دارید، سوالات آزمون های استخدامی به دو دسته تقسیم میشوند آزمون دروس عمومی آزمون دروس تخصصسوال اقتصاد کلان, پاسخن خرد ویژه آزمون االات آزمون استخدامی بانک ملت نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه می پرسندمی کند. ک ,امور اداری ,متصدی امور ارم استخدام در بانک ملت فردوس و سایر. شهرستانها : بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری، ملت | آبان ماه ۹۴. خانم خونه - ای استخدام بزرگترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی به گزارش رد نیاز در استخدام جدید بانک ملت در سال 94 : روابط عمومی بانک ملت، ن سوالات رایج در آزمون های استخدامی