نمونه سوالات استخدامی دروس تخصصی  حسابرسی به همراه پاسخنامه - بانک ملت

1- درمواردی که مدارک ثبت دائمی موجودیها به تعداد و ریال نگهداری میشود وسیستم کنترل های داخلی ضعیف است. حسابرسان احتمالا در خصوص موجودی مواد و کالا کدام مورد را اعلام میکنند؟ 
1) آزمون های مربوط به کشف خرید های ثبت شده را در پایان سا ل ، افزایش میدهد .
2) از صاحب کار میخواهند که شمارش موجودی ها را برای پایان سال مالی برنامه ریزی کنند .
3) از صاحب کار خود مصرانه میخواهند که اقلام موجودی ها را چندین بار در طول سال شمارش کنند .
4) در یک بند توضیحی در گذارش حسابرسی به موضوع ضعف سیستم اشاره مینماید و اضهار نظر مشروط ارائه میکند .
2- عدم شمارش موجودی های جنسی پایان سال در شرایطی که این موجودی ها حدود ٪20 مبلغ کل ترازنامه را تشکیل داده باشند، موجب میشود که حسابرس در صدور کذارش حسابرسی:
1) با محدودیت رسیدگی روبه رو باشد و گذارش با اظهار نظر مردود صادر کند.
2) محدودیت رسیدگی تشخیص داده نشود و گذارش با اظهار نظر مقبول صادر شود.
3) با محدودیت رسیدگی رو به رو باشد و گذارش حاوی اظهار نظر مشروط صادر کرد.
4) با محدودیت رسیدگی رو به رو نباشد وگذارش مقبول با پاراگراف توضیحی صادر شود.

3- یکی از اهداف آزمون انقطاع زمانی (میانبر) خرید و فروش عبارت است از حصول اطمینان از ............
1) اینکه مستندات خرید و فروش بر اساس ضوابط موجود در شرکت تنظیم شده است .
2) اینکه انجام معاملات خرید و فروش طبق ضوابط انجام شده باشد .
3) اینکه خریدها و فروش ها دارای مستندات کافی میباشد .
4) ثبت به موقع خرید و فروش در حسابهای مربوط و احتساب یا عدم احتساب آن در موجودی پایان دوره مالی .

4- هدف حسابرس مستقل از براورد ریسک کنترل کدام است ؟
1) برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج در صورت های مالی
2) تعیین سطح اهمیت برای مقاصد حسابرسی مالی
3) ارزشیابی اثربخشی کنترل ها داخلی صاحب کار
4) شناسایی رویداد های مالی و مانده حسابهایی که زیسک ذاتی بالایی دارند

5- هدف واقعی ومهم از اجرای آزمون روشها، کدام است؟
1) ارزیابی کارایی عملیات سیستم کنترل داخلی
2) کشف موارد عدم رعایت کنترل های داخلی
3) مستندسازی سطح ارزیابی خطر کنترل
4) بدست آوردن شواهد لازم برای ارزیابی خطر ذاتی

6- ..........قائم به این موضوع است که موجودی هادرتاریخ ترازنامه واقعاوجوددارندومتعلق به واحدتجاری هست؟
1)کامل بودن
2)وجودمالیکت
3)ارزشیایی موجودی
4)ارائه وافشاء موجودی ها

7- این متن مربوط به کدام یک ازاهداف رسیدگی است:
کلیه معاملات مربوط به موجودی های که می بایست درحسابهامنعکسی شوندبدون کم وکاست درحساب ها وصورتهای مالی منعکسی شده اند؟
1)کامل بودن
2)وجودمالیکت
3)ارزشهایی موجودی
4)ارائه وافشاء موجودی ها

8- رسیدگی به مدارک مربوط به درخواست خرید دریافت کالا ورسیدانباربرای رسیدگی به کدام یک ازاهداف حسابرسی می باشد؟
1)کامل بودن
2)وجودمالیکت
3)ارزشهایی موجودی
4)ریسک ذاتی شامل ریسک تقلب 

9- اینکه موجودی ها به نحوه صحیح به تفکیک کالاهای ساخته شده کالای درجریان ساخت مواداولیه بسته بندی موجودی شرکت نزددیگران به صورت کامل درج شودمربوط به کدام یک ازاهداف رسیدگی است؟
1) کامل بودن
2) وجودمالیکت
3 )طبقه بندی ارائه وافشاء موجودی
4 ) ریسک ذاتی شامل ریسک تقلب

10- حسابرسان درخصوص نقل وانتقال موجودی هاازانباربه خط تولیدنخست باید............آزمون مربوط راانجام دهد؟
1)به ماهیت کنترل داخلی صاحبکار پی ببرند
2)به وجودداشتن کالا پی ببرند
3)به روش نگهداری حساب موجودی کالاتوجه کنند
4)به ماهیت کالاتوجه کنند

11- بررسی شیوه موردعمل صاحبکاررابرای تسهیم هزینه های سربارنرخ ازپیش تعیین شده جذب سربار‍ساعات کارماشین الات دستمزد مستقیم منطقی بودن تسهیم سرباربه موجودی ها توسط حسابرسی برای کدام یک از آزمون هاتوسط حسابرسی توجه دارد؟
1)طراحی واجرای آزمون کنترل هاوطراحی آزمون محتوا
2)کسب شناخت ازسیستم داخلی
3)اجرای رویه های تحلیلی
4)آزمون جزئیات مانده حساب ها

12- مقایسه درصدسودناخالص سال جاری باسالهای قبل جهت احتمال تحریف موجودی هاوبهای تمام شده کالای فروشی رفته درکدام یک ازآزمون های حسابرسی انجام میشود؟
1) طراحی واجرای آزمون کنترل هاوطراحی آزمون محتوا
2) کسب شناخت ازسیستم داخلی
3) اجرای رویه های تحلیلی
4) آزمون جزئیات مانده حساب ها

13- دستورالعمل انبارگردانی معمولا توسط کدام یک ازاشخاص زیر تهیه میشود؟
1) انباردار
2) صاحب کار
3) حسابرس موقت
4) حسابرس دائم

14- اینکه موجودی ها و بهای تمام شده کالای فروش رفته به نحو مناسب و مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری در حسابها منعکس شده باشند کدام یک از اهداف حسابرسی را دنبال میکند؟
1) ارائه و افشاء
2) ارزشیابی موجودی ها
3) کامل بئدن
4) وجود و مالکیت

15- کدامیک از موارد زیر، هنگام حسابرسی موجودی کالا از اهمیت کمتری برخوردار است ؟
1) نحوه ارائه و افشا مناسب در صورتهای مالی
2) کنترل خسارت دیده و ناباب
3) همه موجودیهای جنسی شرکت در زمان شمارش در دسترس هستند 
4) قیمت گذاری مناسب موجودی کالا

16- هدف کلی از روش رسیدگی "تجزیه و تحلیل نرخ های گردش موجودی کالا" اثبات کدامیک از موارد زیر است :
1) وجود یا رخداد
2) حقوق یا تعهدات
3) ارائه و افشا
4) ارزشیابی یا تسهیم

17- حسابرس در طول نظارت بر شمارش موجودیها ،تعدادی از اقلام موجودی را انتخاب و بطور ازمایشی شمارش می نماید . وی نتیجه شمارش ازمایشی را با لیست موجودی های ارائه شده توسط صاحبکار رد یابی می نماید. این روش اثبات کدامیک از موارد زیر است ؟
1) حقوق یا تعهدات
2) کامل بودن
3) وجود یا رخداد
4) ارزشیابی

18- هنگام رسیدگی به اقلام بدهکار حساب معین موجودیها (در روش دائمی ) کدامیک از موارد زیر بصورت نمونه ای توسط حسابرس رسیدگی می گردد؟
1) مصوبه های خرید
2) در خواستهای انبار
3) فاکتور های خرید
4) سفارشهای خرید

19- نظارت بر شمارش موجودی های جنسی(در مواردی که از صورت های مالی با اهمیت باشند)، یک نوع ..............است.
1) کنترل رعایت استانداردهای حسابداری 
2) آزمون کنترل داخلی
3) کنترل رعایت استانداردهای حسابرسی
4) کسب شواحد حسابرسی

20- کدام یک از موارد زیر جهت اثبات مالکیت موجودی کالا کاربرد ندارد؟
1) رسیدگی به خرید های انجام شده طی دوره حسابرسی
2) سندرسی دوره های قبل
3) اخذ تاییدیه ها
4) مشاهده عینی

21- حسابرس با اجرای روش های حسابرسی لازم نتوانسته است شواهد حسابرسی مناسب و قابل قبول را درباره مانده اول دوره موجودی کالا (با اهمیت در حساب سود و زیان) به دست آورد . در این شرایط گزارش حسابرس حاوی کدامیک از اظهارنظرها نخواهد بود؟
1) نظر مردود 2) نظر مشروط 3) عدم اظهارنظر 4) اظهارنظرهای متفاوت

22- کدام آزمون برای حصول اطمینان معقول از رعایت آن دسته از کنترل های داخلی که حسابرسی با اتکا بر آن انجام میگیرد،طراحی میشود؟
1) آزمون رعایت 2) آزمون محتوا 3) تجزیه و تحلیل نسبتها 4) آزمون جزئیات فعالیت های مالی
23- کدام یک از گزینه های زیر مفهوم موجودی جنسی را در بر میگیرد؟
1) زمین 2) حسابهای دریافتنی 3) محصولات ساخته شده 4) حسابهای پرداختنی

24- (کنترل های داخلی مطلوب) در کدام یک از موارد آزمون محتوای رسیدگی به موجودی های جنسی مورد استفاده قرار میگیرد؟
1) اثبات وجود 2) اثبات مالکیت 3) اثبات ارزش 4) اثبات کامل بودن

25- کدامیک از روشهای زیر برای آزمون خرید مورد استفاده قرار میگیرد‍؟
1) صورت حسابهای فروشندگان
2) رویه های تحلیلی
3) بررسی پیرامون بدهی های ثبت نشده
4) کنترل و مطابق مدارک اولیه از نظر محاسبات 

26- هدف اصلی از بررسی کیفیت و وضعیت و موجودیها ، اثبات ...........است.
1) وجود 2) مالکیت 3) کفایت افشاء 4) ارزشیابی (اثبات ارزش) 

27- ردیابی مدارک ارسال کالا به فاکتورهای از پیش شماره شده ، کدام شواهد را فراهم میکند؟
1) تمام سفارشات مشتریان ارسال شده
2) دوباره کاری در ارسال کالا با ارسال فاکتور انجام نشده است
3) ارسال کالا به مشتریان به طور کامل فاکتور شده است
4) تمام فاکتورهای فروش از پیش شماره گذاری شده است

28- حسابرسان با نظارت بر شمارش موجودی ها میتوانند به کدام یک از اهداف حسابرسی برسند؟
1) اثبات وجود و ارزشیابی
2) اثبات کفایت افشاء و ارزشیابی
3) اثبات وجود و کامل بودن
4) اثبات کامل بودن و کفایت افشاء

29- شمارش فیزیکی عبارت است از از بررسی یا شمارش اقلام به وسیله حسابرس ،اقلامی مانند.....
1) فقط وجوه نقد یا موجودی کالا
2) وجوه نقد ،موجودی کالا، چک های پرداخت شده (لاشه چک)، سند های فروش .
3) وجوه نقد ،موجودی کالا، چک های پرداخت شده (لاشه چک)،دارائی های ثابت
4) وجوه نقد ،موجودی کالا،اوراق بهادار ، اسناد دریافتنی ، دارائی ثابت مشهود.

30- در کدام یک از مرحله (مراحل) زیر ، اجرای روش های تحلیلی پیشنهاد می شود؟
1) آزمون های محتوا
2) برنامه ریزی و آزمون های محتوا
3) آزمون های محتوا و تهیه گزارش 
4) برنامه ریزی ، آزمون های محتوا و نتیجه گیری

منبع سوالات: acchesab.net


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید:
کلمات کلیدی:
حسابداری - سوالات تستی حسابرسی - ارائه مشاوره کنکورو حسابرسی - مجید بخشی - نمونه سوالات حسابداری و حسابرسی ر, حسابداری دولتی, حسابرسی دولتی, نمونه سوالات. همکار در سایت ... میخاستم ازتون خواهش کنم نمونه سوالات سرمایه ) حسابدار 2)حسابرس داخلی 3)صاحبکار 4)حسابرس مستقل. 2- تشابه حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل در چیست؟ (آزاد 85). 1)اجرای تکنیکها. آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی سال 1394. دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم - تحقیق جوابهای مهم درس حسابرسی دکتر داریوش جاوید حجم کل فایلها : 200 کیلو بایت برای دانلود اینجا کلیک کنید تهیه شده توسط:سایت حساب 24 فرمت:pdf…,سوالات آموزش . مقالات علمی و نمونه سوالات ارشد، مشاوره مالی ، مالیاتی ،دانلود محتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط بانک پیش - سوالات دانلود سوالات استخدام بانک ملت باجواب عمومی آزمون استخدامی بانک م - استخدام بانک ملت و آزمون استخدام بانک ملت و استخدام بانک ملت سال 94 و زمان آزمون استخدام بانک ملت و آزمون استخدامی بانک ملت را در نمناک بخوانید. روز پیش - منابع ازمون استخدام بانک ملت سال 94 جهت دانلود سوالات استخدام بانک ملت اینجا کلیک نمائید اعلام نتایج آزمون استخدامی بانک ملت سال 94 | ملت از بانک ملت به منظور تامین نیروی انسانی واحد حسابرسی داخلی خود تعداد محدودی را استخدام می نماید. این بانک ازمتقاضیان ذکور ساکن تهران،از طریق مصاحبه حضوری در رده های طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال 94 ، از طریق سامانه نیروی انسانی نیز به اطلاع ... کتابچه سوالات استخدام بانک ملت بهمراه پاسخ شرایط استخدام در بانک ملت - آبان 94 - 
-