شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی جدبد بانک ملت در سال 94:۳ بومی و ساکن شهر مورد تقاضا

۱ ۳ : احراز شرط بومی بودن داوطلب، برخورداری از یکی از شروط ذیل می باشد:

الف) متولد شهر مورد تقاضا باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان) در شهر مورد تقاضا، تحصیل نموده باشد.

ج) در ۵ سال اخیر، در آن شهر سکونت داشته باشد (با ارائه مستندات مربوطه).

۲ ۳ : از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت حداقل۱۰سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گردید.

شرایط شغل بانکدار / متصدی امور اداری:


۸ بومی و ساکن شهر مورد تقاضا (با توجه به ماده ۳ سایر شرایط)


شرایط شغل نگهبان:


۸ بومی و ساکن شهر مورد تقاضا (با توجه به ماده ۳ سایر شرایط)


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: