شرایط سربازی، معافیت و کارت پایان خدمت در استخدامی جدید بانک ملت در سال 1394:

۱ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی (صرفاً جهت رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری)


تبصره ۳: دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه جهت متقاضیان رده شغلی نگهبان الزامی است.


شرایط شغل بانکدار / متصدی امور اداری :

۳ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی(با توجه به ماده ۱ سایر شرایط)


شرایط شغل نگهبان :

۳ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (با توجه به ماده ۱ سایر شرایط)

برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: