شرط سن برای استخدام بانک ملت در آبان 94:حداکثر سن برای شغل بانکدار / متصدی امور اداری : 30 سال


حداکثر سن برای شغل نگهبان : 27 سال


۲ دارابودن حداکثر سن ۳۰ سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (متولدین ۱۳/۰۹/۶۴ به بعد) جهت رده شغلی بانکدار و متصدی امور اداری و حداکثر سن ۲۷ سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (متولدین ۱۳/۰۹/۶۷ به بعد) جهت رده شغلی نگهبان
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: