حداقل معدل برای استخدام در بانک ملت در سال 1394 :


۵ حداقل معدل مدرک تحصیلی جهت رده های شغلی بانکدار، متصدی امور اداری و نگهبان، ۱۴ می باشد.برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: