لیست دروس تخصصی آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94:الف) مواد درسی آزمون کتبی رده شغلی بانکدار و متصدی امور اداری شامل دو دسته سوالات عمومی و اختصاصی و به شرح جداول ذیل می باشد:
جدول شماره ۵
T05
جدول شماره ۶
T06
جدول شماره ۷
T07
جدول شماره ۸
T08
جدول شماره ۹
T09
جدول شماره ۱۰
T10
جدول شماره ۱۱
T11
جدول شماره ۱۲
T12

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت اینجا کلیک نمایید

ب) مواد درسی آزمون کتبی رده شغلی نگهبان شامل سوالاتی به شرح جدول ذیل می¬باشد:

جدول شماره ۱۳
T13
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: