لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در آذربایجان غریی در سال 94:شغل بانکدار:


بوکان سردشت پیرانشهر شاهین دژ ماکو قره ضیاء الدین نقده ۱۴ مرد
ارومیه خوی سلماس میاندوآب ۱۴ مرد و زن


شغل نگهبان:


ارومیه خوی میاندوآب ۱۴ مرد

برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: