لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان اصفهان در سال 94:


شغل بانکدار:

اصفهان نائین کاشان شهرضا نجف آباد خمینی شهر زرین شهر داران گلپایگان هرند شاهین شهر دستگردبرخوار اصفهان دولت آباد تیران میمه قهدریجان ۱۴ مرد و زن بانکدار
نطنز پیربکران اردستان خوانسار فریدونشهر مبارکه محمدآباد جرقویه ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

اصفهان کاشان شهرضا خمینی شهر اصفهان ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: