نمونه سوالات رایگان استخدامی تخصصی رشته تئوری مدیریت با جواب بانک ملت :


۱٫انصاف مشاهده شده در نتایج منابع تعربف کدام نوع عدالت است؟

۱)مبادله ای

۲)روشی

۳)توزیعی

۴)مراوده ای

گزینه ۳


۲٫رابطه میان تفویض اختیار و عدم تمرکز چیست؟

۱)تفویض اختیار امری ساختاری است در حالیکه عدم تمرکز امری مدیریتی و شخصی است.

۲)در تفویض اختیار مسئولیت واگذار می شود ولی در عدم تمرکز مسئولیت واگذار نمی شود.

۳)اساسا مسئولیت در هیچ کدام واگذار نمی شود و از این جهت همانند هستند.

۴)در تفویض اختیار مسئولیت واگذار نمی شود ولی در عدم تمرکز مسئولیت هم توزیع می شود.

گزینه ۲


۱٫تفویض اختیار در یک سازمان باعث افزایش میزان مسئولیت پذیری در میان کارکنان مرد میشود.

۳٫اهداف با ثبات و انعطاف پذیر،محیط در حال تغییر و کنترل نسبتا متمرکز،شرایط مناسب برای کدام استراتژی است؟

۱)     مدافع

۲)     تحلیلگر

۳)     آینده نگر

۴)     منفعل

 

گزینه ۲


(منبع سوالات: آقای علیزاده و خانم بابایی http://pourshafi.com)وقتی تغییرات پویا و پیچیدگی محدود است ساختار سازمانی مناسب،کدام مورد است؟

۱)     پیچیدگی کم،رسمیت پایین و تمرکز

۲)     پیچیدگی زیاد،رسمیست پایین و عدم تمرکز

۱)     پیچیدگی زیاد،رسمیت بالا و تمرکز

۲)     پیچیدگی کم،رسمیت پایین و عدم تمرکز

 گزینه۱


در کدام یک از مبانی سازمانی استقلال نسبی واحدها در عملیات حفظ شده،ارزیابی عملکرد ساده تر بوده و واحدهای تخصصی مجزا باهم فعالیت می کنند؟

۱)     منطقه جغرافیایی

۲)     نوع تولید

۳)     مبنای مشتری

۴)     مبنای وظیفه

 گزینه ۲در کدام ساختار سازمانی از اصل سلسله مراتب و  وحدت فرماندهی تخطی شده است و جدایی میان واحدهای صف و ستاد از میان می رود؟

۱)     مبنای مشتری

۲)     ماتریسی

۳)     مبنای وظیفه

۴)     با گروه های متداخل

گزینه ۲ماتریس پاسخ درست است از تست های پیش بینی بود

۷٫کدام مورد شامل ویژگی های اصلی هدف قابل برنامه ریزی است؟

۱)     جزئی و مشخص،از قبل معین شده،هماهنگ با بودجه و سازگار با سیاست ها

۲)     جزئی و مشخص،قابل سنجش،واقع بینانه و سازگار با ارزش ها

۳)     قابل سنجش،قابل اجرا،قابل ارزیابی و اصلاح

۴)     قابل اجرا و پیاده سازی،هم جهت با استراتژی ها،هماهنگ با بودجه  و سازگار با سبک رهبری سازمانی

گزینه ۳۸٫در تئوری های مدیریت زمانی که برای بیان امر ناشناخته از امر شناخته شده استفاده می کنیم از کدام مورد،بهره برده ایم؟

 

۱)     تمثیل   

۲٫ تشبیه 

۳٫   استعاره

۴٫     قیاس

گزینه ۳

۹٫نظریه (بستگی دارد)،نشئت گرفته از کدام مکتب مدیریت است؟

۱)     روابط انسانی

۲)     مدیریت علمی

۳)     اصول گرایی

۴)     سیستمی

گزینه ۴

۱۰٫فرض کدام نظریه براین اصل استوار است که افراد در برقراری ارتباط با دیگران در شرایطی قرار می گیرند که پیام های دریافتی از طریق رفتار غیرکلامی فرد،ناقص پیام دریافتی از طریق رفتار کلامی فرد است؟

۱)     بن بست دوسویه

۲)     ناهماهنگی شناختی

۳)     گلوله برفی

۴)     پنجره جو-هاری

گزینه ۱

اطلاعاتی مرتبط با قصد و نیت پیام فرست میپردازد و واکنش های عاطفی او را در نظر دارد .

۱۱٫زمانی که در جامعه پذیری سازمانی،افراد تازه وارد بصورت جدا از اعضای رسمی سازمان تجربه ویژه ای را می آموزند،چه نوعی از جامعه پذیری سازمانی محقق شده است؟

۱)     گسسته

۲)     تصادفی

۳)     رسمی

۴)     مستمر

گزینه ۳

۱۲٫کدام یک از استراتژی های  کنترل سازمانی،زمانی که عملکرد کاری نسبتا تکراری است حیطه نظارت مدیران خیلی وسیع است و نیاز به پایش کلی زیردستان از طریق مشاهده مستقیم می باشد،از اثربخشی بالایی برخوردار است؟
۱)     ساده
۱)     فنی
۲)     فرهنگی
۳)     بروکراتیک
گزینه ۲
هرچند ممکنه سازمان سنجش گزینه یک اعلام کنه…
باری این سوال به پاسخ تشریحی سوال ۱۳ هم مراجعه کنید
۱۳٫کدام مکتب فکری تفکر استراتژیک بعنوان تاثیر گذارترین فرآیند شکل گیری استراتژی،به دنبال الگویی از تدوین استراتژی است،تا بین ظرفیت های درونی و امکان پذیری بیرونی تناسب و سازگاری ایجاد کند؟
۱)     طراحی
۲)     شناختی
۳)     محیطی
۴)     موضع یابی
گزینه ۱

۱۴٫کدام تئوری رهبری تمامی جنبه های مدل رهبری مراوده ای یا تعاملی را پوشش می دهد؟

۱)     هوش عاطفی

۲)     صفات مشخصه

۳)     جانشین های رهیری

۴)     مسیر-هدف

گزینه ۴

 

۱۵٫در ساختار سلسله مراتبی کوچک و بزرگ به ترتیب کدام روش به اثربخشی کمک بیشتری می کنند؟

۱٫هل دادن –کشیدن

۲٫کشیدن –کشیدن

۳٫کشیدن – هل دادن

۴٫هل دادن – هل دادن

گزینه ۱ دریت است

 

۱۶در محیط هایی که پویا و ساده هستند پیچیدگی و رسمیت به ترتیب چگونه است؟

۱٫زیاد –کم              ۲٫کم- زیاد         ۳٫کم –کم                 ۴٫زیاد- زیاد

گزینه ۳۱۸)سازمان برای بهبود توانایی هماهنگی و ایجاد انگیزه چه کارهایی میتواند صورت دهد ؟

۱)کاهش تعداد مدیران و کاهش تعداد سطوح سازمانی       ۲) افزایش تعداد مدیران و کاهش تعداد سطوح سازمانی

۳)کاهش تعداد مدیران و افزایش تعداد سطوح سازمانی      ۴) افزایش تعداد مدیران و افزایش تعداد سطوح سازمانی

گزینه ۱

۱۹)کدام وابستگی با استفاده از فناوری فشرده در سازمان تناسب دارد ؟

۱)طرفینی          ۲) مجموعه ای             ۳) ترتیبی                ۴)درون سازمانی

گزینه ۱


۲۰) فناوری و پیچیدگی به ترتیب جزو کدام دسته از عوامل تعیین کننده سبک سازمانی هستند ؟

۱) خارجی-خارجی         ۲) داخلی-خارجی        ۳) خارجی داخلی      ۴) داخلی-داخلی

گزینه ۳

مبانی سازمان رضاییان

۲۱)طراحی سازمان براساس سیستم طبیعی برای چه محیطی صورت میپذیرد ؟

۱)پویا                         ۲)متلاطم                 ۳)ایستا                ۴) نسبتا پایدار

گزینه ۱

رفتار پیشرفته می باشد

۲۲) توانمندسازی افراد در تیم خودگردان از طریق کدام سازوکار صورت میپذیرد ؟

۱)مشارکت                   ۲)ممارست               ۳)تفویض             ۴)مشاوره

رفتار پیشرفته می باشد

گزینه ۳

۲۳) هنگامی که هدف فرد یادگیری است باید از کدام سبک استفاده کند؟

۱)مصالحه                  ۲)رقابت                    ۳) نرمش                   ۴)همکاری مبتنی بر اعتماد

گزینه ۴ 


۲۴) قانون پارکینسون (parkinson) در چه مورد صحبت میکند ؟

۱) رشد و گسترش سازمان بدون توجه به ماهیت کار

۲) من آگاه و من نا آگاه در ارتباط با خود و دیگران

۳) از خود بیگانگی انسان در سازمان های بزرگ

۴) ارتقا براساس شایستگی تا رسیدن به حد بی کفایتی


گزینه ۱

۲۹) برای حل مسایل پیش بینی نشده توسط گروه ساختار ان چگونه است ؟

۱)تفکیک افقی زیاد        ۲)تلفیق عمودی               ۳)تلفیق افقی           ۴)تفکیک عمودی زیاد

گزینه ۱

پیچیده میگفت = ۴

۳۰) کاربرد روش های مبتنی بر ایجاد تعارض به چه منظوری است ؟

۱)جلوگیری از طفره رفتن اجتماعی                             ۲)ایجاد خلاقیت

۳)رشد نوآوری                                                    ۴)جلوگیری از گروه اندیشی

گزینه ۲


منبع: آقای علیزاده و خانم بابایی http://pourshafi.com/
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید:
کلمات کلیدی:
وه تئوری مدیریت استاد پور شفیع را می توانید از لینک زیر دریافت .... سلام استاد جزوه کامل تئوری مدیریت کدینگ هم دکترا هم کارشناسی دانلود تئوریرضاییان-۲۹۱تئوری های سازمان و مدیریت صفرزاده، برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت هم تا ۳۰۱ جزوه اصلی تئوریهای مدیریت خلاصه کتابهای ارشد مدیریت-دانلود خلاصه تئوریهای مدیریت-خلاصه مدیریت عموم دانلود تستهای تئوری مدیریت--خلاصه رفتار . های مدیریت» جامع ترین و کاملترین منبع برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری است که داوطلبان آزمون همیشه به دنبال آن بوده اند. مؤلفان به جرات اد رایگان کتاب تئوریهای مدیریت رو جزوات تئوری مدیریت | کدینگ تئوری مدیریت نک: در جلسه امروز صبح مدیران عامل بانک ها دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله از 20 ..استخدام بانک های دولتی,استخدام بانک های نیروی انسانی جاری ... کد خبر: ۱۶۱۲۹۱ ... بانک ملت استخدام مورد نیاز خود را استخدام نماید. ... وبگردی. احمدی نژاد از خداحافظی مشایی اخبار پولی مالی- بانک ملت برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین واجدین شرایط نیرو استخدام می  دعوت به همکاری بانک ملت .. بانک ملت نیرو استخدام می کند+ثبت