لیست دروس عمومی آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94


منابع دروس عمومی برای مقطع لیسانس:


هوش و استعداد تحصیلی : 10 سوال

زبان انگلیسی : 20 سوال

ریاضی عمومی : 20 سوال

دانش عمومی رایانه : 10 سوال


منابع دروس عمومی برای مقطع دیپلم:


هوش و استعداد تحصیلی : 20 سوال

زبان انگلیسی : 25 سوال

ریاضی : 25 سوال

معارف اسلامی : 25 سوال

زبان و ادبیات فارسی : 25 سوال
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: