نمونه سوالات استخدامی دروس تخصصی  پول و بانکداری به همراه پاسخنامه - بانک ملت

**مهمترین پول در یک سیستم اقتصادی ........ می باشد.

الف) سپرده ب) مسکوک ج) اسکناس د) سپرده و اسکناس 

** وقتی که دهنده و گیرنده چک در دو بانک متفاوت حساب داشته باشند حرکت سپرده ها بین دو بانک معمولا از طریق ............... صورت می گیرد.

الف) چک ب) چک بین بانکی ج) صندوق خاص تصفیه د) هیچکدام


** کدام یک از موارد زیر در مورد نرخ ذخیره قانونی درست می باشد؟

الف) ذخیره اجباری بانک تجاری نیست. ب) درصدی از سپردههای بانک تجاری برای حفظ نقدینگی.

ج) ذخیره سود ده برای بانک می باشد. د) نسبت ذخیره قانونی به سپردههای بانک است.


** مجموع نقدینگی که بانک برای مقابله با سپرده گذاران نگه می دارد عبارت است از :

الف) ذخیره قانونی ب) وجه نقد صندوق ج) ذخیره احتیاطی د ) همه موارد 


** گزینه درست را انتخاب کنید؟ 

الف) نرخ ذخیره قانونی مشمول بهره نمی شود.

ب) ذخیره قانونی ابزاری برای سیاستهای پولی می باشد.

ج) ذخیره عملیاطی معمولا بیشتر از ذخیره اضافی است.

د) در سیستم مبادلات پایاپای نیازی به نگهداری ذخیره نقدی بوسیله بانک نیست.


** کدام گزینه نشان دهنده قرض از بانک مرکزی است؟

الف) کسر ذخیره آزاد از ذخیره احتیاطی است.

ب) کسر ذخیره آزاد از ذخیره قانونی است.

ج) کسر کسر ذخیره احتیاطی از ذخیره آزاد است.

د) کسر ذخیره قانونی از ذخیره مورد تمایل است.


** نسبت ترکیب اسکناس و مسکوک و پول بانکی در یک اقتصاد بستگی دارد به :

الف) پذیرش مردم ب) تسهیلات بانکی ج) قوانین و مقررات بانکی د) هر سه مورد 


** اگر در یک اقتصاد ضریب افزایش وام و اعتبار برابر 4 و میزانش پرداخت وامها 100000 واحد باشد میزان سپرده اولیه چقدر است؟ 

الف) 1000000 ب) 400000 ج) 25000 د) 150000 


** گزینه نا درست کدام است؟ 

الف) ارزش پول کالایی را محتوای آن کالا تعیین می کند.

ب) طبق نظریه مقداری پول ارزش پول بر اساس عرضه پول تعیین می شود.

ج) ارزش پول همان معکوس سطح عمومی قیمتهاست.

د) شاخص ابزاری است که مقادیر یک گروه از متغییرها را بصورت چند عدد نشان میدهد که تغییرات در این متغییرها را به صورت جمعی نشان دهند.


**با کدامیک از روشهای زیر می توان ارزش مبادلات را محاسبه کرد؟

الف) مجموع پرداختی خریداران ب) مجموع دریافتی فروشندگان 

ج} ارزش کالای مبادله شده د) هر سه مورد 


** گزینه نادرست را انتخاب کنید؟

الف) کلاسیکها معتقداند که پول فقط وسیله ای برای مبادله می باشد و خنثی است.

ب) سرعت گردش پول تابعی از توسعه بانکها و انتظارات مردم از تغییرات در قیمتها و درآمد آتی است.

ج) کلاسیکها معتقداند که اگر قیمتها دو برابر شوند عرضه پول نیز دو برابر می شود .

د) از دیدگاه کلاسیکها عرضه اقتصاد توسط تغییرات در تکنولوزی و حجم منابع در دسترس تغییر می کنند.


** رابطه ای که در آن فقط ارزش تولید نهایی بکار میرود ودرآمد ایجاد شده برای جامعه را از جمع ارزش افزوده مبادلات بدستمی آورد :

الف) جریان حجم مبادلات – سرعت گردش پول است. ب) جریان درآمدی مبادلات است.

ج) جریان درآمد – سرعت گردش پول است. د) هیچکدام


** کینز معتقد بود که :

الف) تقاضای معاملاتی تابعی از درآمد م باشد با رابطه مثبت.

ب) تقاضای نقدینگی تابع معکوسی از نرخ بهره است.

ج) درآمد مکان تابع تقاضای پول را تعیین میکند.

د) وضعیتی که نرخ بهره به کمترین حد خود می رسد تقاضای اوراق قرضه به بیشترین حد خود می رسد.


** کدام گزینه صحیح است؟

الف) در دام نقدینگی تقاضای سفته بازی پول کاملا افقی است.

ب) در تله نقدینگی افزایش در عرضه پول بر نرخ بهره و قیمتها اثرات مشابهی دارد.

ج) در دام نقدینگی تمایل مردم برای تقاضای پول کاهش می یابد.

د) هرسه مورد 


** فریدمن عقیده دارد که :

الف) پول و کالاها و اوراق قرضه و سهام جانشین یکدیگرند.

ب) تقاضای پول تقریبا شکل پایداری دارد.

ج) وی پول را جانشینی موقت برای قدرت خرید عمومی می داند.

د) هرسه مورد صحیح است.


** کدام گزینه در مورد کینز نادرست است؟

الف) نرخ بهره و قیمتها انعطاف پذیری کامل ندارند.

ب) مکانیزم تصحیح خود ساخته اقتصادی درست نیست.

ج) عرضه تقاضای خود را بوجود می آورد نه برعکس . 

د) اطلاعات برای کارگران و بنگاهها غیر کافی است.


** در مورد نئوکلاسیکها کدام گزینه درست است؟

الف) پول عامل مهمی در تولید می باشد.

ب) افراد بر اساس منافع شخصی عمل نکرده بلکه منافع جمعی را در نظر میگیرند.

ج) تقاضا عرضه خود را بوجود می آورد.

د) وجود انعطاف در قیمتها و نرخ بهره را اساس موفقیت در مدلهای اقتصادی می دانند.


** در مورد کلاسیکها کدام گزینه درست است؟

الف) تقاضای بنگاهها برای عامل کار به دو عامل تولید نهایی عامل کار و قیمت کالا بستگی دارد.

ب) ازدید کلاسیکها عرضه کار نامطلوب است.

ج) عرضه و تقاضای نیروی کار تابعی از دستمزد حقیقی است.

د) هر سه مورد.


** کدام گزینه درست نیست؟

الف) به نظر کلاسیکها افزایش در عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره حقیقی می شود.

ب) کلاسیکها پس انداز و سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره می دانند.

ج) کینز عقیده دارد که در بلند مدت همه ما مرده ایم و به کوتاه مدت اشاره می کند.

د) بازار پول کلاسیک تابعی از درآمد است.


**به نظر کینز:

الف) عدم امکان کاهش دستمزد باعث می شود اشتغال کامل ایجاد نگردد.

ب) تقاضای پول تابعی از نرخ بهره و درآمد است.

ج) سرمایه گذاری تابع مستقیمی از سود انتظاری سرمایه گذاری است.

د) هرسه مورد درست است.


** کدام گزینه از فرضیات اساسی کلاسیکها نیست؟

الف) وجود رقابت کامل در بازارکالاها و عوامل تولید.

ب) وجود عدم توهم پولی در بازار کار.

ج) عناصر بازار براساس نفع شخصی عمل میکنند. 

د) هرسه مورد صحیح می باشد.


منبع : وبلاگ دوستداران اقتصاد


** دلیل اهمیت سپردههای مردم نزد بانک ها کدام گزینه است؟

الف) افزایش پول آفرینی ب) کاهش پول آفرینی 

ج) کاهش ذخایر بانک د) کاهش اعتبارات.


** در بازار پس انداز و سرمایه گذاری کلاسیکها کدام متغییر تعیین می شود؟

الف) درآمد ب) نرخ بهره ج) شاخص قیمتها د) نرخ سود

** اگر ضریب افزایش سپرده برابر 4 باشد و فرد 2000 تومان را سپرده نماید ضریب افزایش وامها عبارت است از:

الف) 8000 ب) 500 ج) 2.5 د) 3


** کدام گزینه درست است؟

الف) درصورت وجود نسبت ذخیره به سپرده کمتر از یک بانک می تواند وام بدهد.

ب) شاخص لاسپیر تورش را رو به بالا نشان میدهد. 

ج) ارزش پول به مقدار کالاها و خدماتی که می توان بوسیله پول خریداری کرد بستگی دارد.

د) هر سه مورد.


**در سطوح بالاتر از سطح درآمد ملی تعادلی:

الف)تقاضای کل از عرضه کل بیشتر است. ب)افزایش ناخواسته در موجودی انبار وجود دارد.

ج)سرمایه گذاری از پس انداز بیشتر است. د)سرمایه گذاری از پس انداز کمتر است.


**اگر تولید ناخالص ملی اسمی برابر با 10000 و استهلاک برابر با 1500 و شاخص قیمتها برابر با 200 باشد تولید ناخالص ملی حقیقی برابر است با : 

الف) 5000 ب) 8500 ج) 4250 د) 3500 


**اگر تولید ناخالص ملی اسمی طی یک دوره زمانی 3 ساله روندی افزایشی داشته اما تولید ناخالص ملی حقیقی از سیر کاهشی برخوردار باشداین مسئله ناشی از : 

الف) افزایش شدید قیمتهاست. ب) افزایش سطح تولید است. 

ج) افزایش درآمد ملی است. د) افزایش سطح اشتغال است.


**نقاط پایین و بالای منحنی IS بیان کننده .......... و ........... می باشد.

الف) کمبود تقاضای کالا و کمبود عرضه کالا ب) مازاد تقاضای کالا و کمبود عرضه کالا

ج) مازاد تقاضا ی کالا و کمبود کمبود تقاضای کالا د) کمبود عرضه کالا و ماضاد تقاضای کالا


**گزینه درست کدام است؟

الف) افزایش مخارج دولت و افزایش مالیاتها درآمد ملی تعادلی را افزایش میدهند.

ب) افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش ضریب فزاینده ( تکاثری) می شود.

ج) ضریب افزایشی مالیاتها و پرداختهای انتقالی برابرند.

د) افرایش سرمایه گذاری و کاهش مالیت ها باعث افزایش درآمد ملی تعادلی می شوند.


**کدام گزینه از نظر کلاسیکها درست است؟

الف) اشتغال تابعی از دستمزد حقیقی نمی باشد . 

ب)اعمال سیاستهای پولی تقاضای کل را انتقال می دهد. 

ج) با افزایش در تقاضای کل تولید نیز افزایش می یابد.

د) اعمال سیاستهای مالی تقاضای کل را انتقال می دهد.


**کدام کزینه درست است؟

الف) بزگترین قسمت سرمایه گذاری سرمایه گذاری در موجودی انبار است.

ب) سرمایه گذاری به عاملهایی مانند نرخ بهره و انتظارات از سودهای آینده بستگی دارد.

ج) کینز معتقد است که متغیرترین جزء مخارج مستقل مخارج دولت است.

د) متغیر ترین قسمت سرمایه گذاری سرمایه گذاری ثابت است.


**تفاوت تولید ناخالص ملی ودرآمد ملی در چیست؟

الف ) استهلاک و مالیاتهای غیر مستقیم ب)ارزش افزوده و استهلاک 

ج) استهلاک و خالص درآمد عوامل تولید از خارج د) استهلاک و سهم بیمه های اجتماعی


**در امد ملی شامل کدامیک از موارد زیر نمی شود؟ 

الف) بهره ب) سود ج) استهلاک د) اجاره


**کدام گزینه زیر عملشان مانند هم است؟

الف) سرمایه گذاری و پس انداز و واردات ب) پس انداز و مالیات و واردات

ج) پس انداز و مخارج دولت و صادرات د) صادرات و واردات و سرمایه گذاری


**اگر در یک اقتصاد 20=S و 10=T و 20=I و 40=G باشد خالص صادرات برابراست با : 

الف) 40+ ب) 40- ج) 30+ د) 30-


**کدامیک از شاخص های ملی زیر جریان (روانه) می باشد؟

الف) درآمد ملی ب) حجم سرمایه ج) سرمایه گذاری ملی د) الف و ج


**کدام یک از روابط زیر نادرست است؟

الف) خالص درآمد عوامل تولید از خارج + GDP = GNP 

ب) خالص مالیاتهای غیر مستقیم – NNP = درآمد ملی

ج) درآمد ملی = NNP به قیمت عوامل ملی 

د) خالص مالیاتهای غیر مستقیم – GNP = NNP 


**مرکز ثقل نظریه ادوار تجاری کینز عبارت است از :

الف) ضریب فزاینده ب) درآمد ملی ج) نرخ بهره تعادلی د) مصرف 


**کدامیک از گزینه های زیر می تواند IS را به راست منتقل نکند ؟

الف) افزایش مخارج دولت و افزایش مالیات ب) افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها 

ج) کاهش مالیاتها و افزایش سرمایه گذاری د) کاهش مالیات و افزایش پرداخت انتقالی


**اگر سیاستی سبب شود که کسری بودجه کاهش یابد: 

الف) درآمد ملی را افزایش میدهد. ب) درآمد ملی را کاهش میدهد.

ج) مصرف القایی را افزایش می دهد. د) جواب الف و ج درست است. 


**اگر دولت مازاد بودجه داشته باشد در نتیجه :

الف) عرضه کل از درآمد کل بیشتر است . ب) تقاضای کل از عرضه کل بیشتر است.

ج) تراوشات از تزریقات بیشتر است. د) هیچکدام.


**اگر بدلیل خوشبین شدن سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری مستقل افزایش یابد ومالیات تابعی از 

درآمد باشد:

الف) ضریب تکاثر افزایش می یابد. ب) کسری بودجه دولت کاهش می یابد.

ج) کسری بودجه دولت افزایش می یابد. د) ضریب تکاثری افزایش می یابد.


**اگر تابع Y75 /0+150 = C و r 400 -100 =I و 300 = G و y 2/0 +100 =T منحنی IS کدام است؟

الف) r 1000- 5/1287= Y ب)r 1500 – 5/1187 - =Y 

ج) r 1000 – 5/1187 =Y د) r 1500 – 5/1187 =Y 


**افزایش همزمان و برابر مالیات و مخارج دولتی کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف) مالی انبساطی ب) مالی انقباضی ج) پولی انبساطی د) پولی انقباضی


**اگر در سطح درآمد ملی تعادلی 1600 مخارج دولت و مصرف خصوصی به ترتیب 120 و 1100 باشند در تعادل میزان میزان سرمایه گذاری برابر است با:

الف) 380 ب) 280 ج) 500 د) با این داده ها نمیتوان محاسبه کرد.


**افزایش همزمان 100 واحد مخارج دولتی و پرداختهای انتقالی و مالیاتهای ثابت( مقطوع ) در صورتی که 

مالیات تابع درآمد نباشد و میل نهایی به پس انداز 25/0 باشد سبب درآمد ملی :

الف) 100 واحد افزایش یابد. ب) 400 واحد افزایش یابد.

ج) کمتر از 100 واحد افزایش می یابد. د) تغییر نمیکند.


**کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

الف) ضریب تکاثری با میل نهایی به تراوشات رابطه مستقیم دارد.

ب) ضریب تکاثری با افزایش سرمایه گذاری افزایش می یابد. 

ج) ضریب تکاثری با میل نهایی به تراوشات رابطه معکوس دارد. 

د) ضریب تکاثری ربطی به ضرایب تراوشات و تزریقات ندارد.


**در الگوی کلاسیک ها :

الف) سیاست پولی می تواند باعث تثبیت قیمتها گردد.

ب) سیاست مالی می تواند باعث تثبیت قیمتها گردد.

ج) سیاست پولی می تواند سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد نه سیاست مالی.

د) هم سیاست پولی و هم سیاست مالی با انتقال منحنی تقاضا فقط باعث تغییر قیمتها میشوند.


**کدامیک از موارد زیر نوسانات اقتصادی را تشدید می کند؟

الف) نرخ مالیات اندک ب) میل نهایی به مصرف بالا 

ج) ضریب افزایشی بزرگ د) هر سه گزینه


**اگر تابع پس اندازی به صورت Y 25/0 + 40 - =S و مقدارسرمایه گذاری 400 واحد باشد در درآمد ملی تعادلی مقدار مصرف و تقاضای کل چقدر است؟

الف) 1360 و 1570 ب) 400 و 1760 ج) 1760 و 1360 د) 1360و 1760


** اگر بر اساس نظریه مقداری پول تقاضا برای پول جهت معاملات برابر 40/0 تولید ناخالص ملی اسمی باشد دراین صورت سرعت گردش درآمدی پول برابر است با :

الف)4 ب) 8 ج) 5/2 د) 4/0 


**اگر کاهش ناخواسته در موجودی انبار وجود داشته باشد: 

الف)اضافه تقاضا وجود دارد. ب) تولید ملی کاهش می یابد .

ج) تولید ملی افزایش می یابد. د) موارد الف و ب**با توجه به داده های زیر به سئوالات زیرپاسخ دهید.

میل نهایی به مصرف برابر با 75/0 و میل نهایی به واردات برابر با 15/0 و مخارج دولتی برابربا 50 و 

سرمایه گذاری برابر با 100 و مصرف مستقل برابر با 150 باشد:


**مقدار مصرف برابر است با :

الف) 5/715 ب) 5/712 ج) 5/725 د) نمی توان محاسبه کرد. 


**اگر مالیات 100 واحد افزایش یابد میزان تغییر در درآمد تعادلی برابراست با :

الف) 5/187 واحد کاهش در درآمد ملی تعادلی ب) 5/178 واحد کاهش در درامد ملی تعادلی 

ج) 5/187 واحد افزایش در درامد ملی تعادلی د) 5/165 واحد کاهش در درامد ملی تعادلی


منبع : وبلاگ دوستداران اقتصاد
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید:
کلمات کلیدی:
-بانکدار رشته استخدام بانک ملت صه کتاب پول ارز و بانکداری دکتر جمشید پژویان (8187). نمونه سوالات حسابداری صنعتی1 دانشگاه پیام نور با پاسخ هوال هایذکردیدآورندگانی «نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری» ثبت شده است - نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 93-94, نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم دانشجویان،‌بخصوص دانشپذیران هنگامیکه در جلسه‌ی آزمون با چندین سوال دشوار روبرو می‌شوند زود دستپاچه شده و نظم ذهنی خود را از دست می‌دهند تهیه و تنظیم: مهدی زمانزاده موضوع : پول - آزمونها و تمرینها , ارز ... گنجینه‌ی طلایی پول و ارز بانکداری (ویژه دانشگاه پیام نور) شامل: خلاصه درس، نمونه سوالات: برای مشاهده نمونه سوالات بیشتر از این درس در قسمت موضوعات وبلاگ (منوی سمت راست) بر روی نام درس پول و ارز و بانکداری کلیک کنید. ر- دانلود نمونه سوال پول و ارز و بانکداری  درس پول ارز بانکداری. تاریخ : ۱۳٩٠/۳/۱۸ | ۱٢:٢٧ ب.ظ | نویسنده : ... قلب لبخند نمونه سوالات فصل اول. ١- پول را از دیدگاه هیکای تشریحی (2147). مجموعه سوالات دسوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک ملت را می توانید با بهترین ...· جهت دانلود رایگان " دانلود رایگان مصاحبه های مونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت در یک فایل PDF گردآوری شده است. این آزم-سوالات متداول " باید در سایت عضو شوید .... بسته ویژه استخدامی بانک ملت  سال ۹۴ بانک ملت نیرو استخدام